các điều khoản và điều kiện

Nhìn nhận

Đây là các Điều khoản và Điều kiện quản lý việc sử dụng Dịch vụ này và sự hiểu biết giữa bạn và Công ty. Các Điều khoản và Điều kiện này đặt ra các quyền và cam kết của tất cả khách hàng đối với việc sử dụng Dịch vụ.

Khả năng truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn được hình thành dựa trên sự thừa nhận và nhất quán của bạn với các Điều khoản và Điều kiện này. Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả khách, khách hàng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý bị giới hạn bởi các Điều khoản và Điều kiện này. Trong trường hợp bạn không thể không mâu thuẫn với bất kỳ phần nào trong các Điều khoản và Điều kiện này, thì tại thời điểm đó, bạn có thể không truy cập được Dịch vụ

.Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ cũng được hình thành dựa trên sự thừa nhận và nhất quán của bạn với Chính sách quyền riêng tư của Công ty. Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi mô tả chính sách và chiến lược của chúng tôi về việc thu thập dữ liệu, sử dụng và tiết lộ dữ liệu bí mật của bạn khi bạn sử dụng Ứng dụng hoặc trang web và giải thích cho bạn về các quyền bảo mật của bạn và cách luật pháp đảm bảo cho bạn. Vui lòng đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi một cách thận trọng trước khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
Liên kết Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các kết nối đến các trang web hoặc dịch vụ bên ngoài không thuộc quyền sở hữu hoặc hạn chế của Công ty.

Công ty không có ảnh hưởng và không chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc chính quyền bên ngoài nào. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Công ty sẽ không có khả năng hoặc chịu rủi ro, theo cách hợp pháp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ tổn hại hoặc rủi ro nào gây ra hoặc được cho là gây ra bởi hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể truy cập được trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc cơ quan quản lý nào như vậy. Chúng tôi khuyến khích bạn khảo sát các điều khoản sử dụng và tuyên bố về quyền riêng tư của bất kỳ trang web hoặc cơ quan quản lý bên ngoài nào mà bạn truy cập. Đóng cửa bất cứ điều gì, bao gồm nhưng không hạn chế nếu bạn vi phạm các điều khoản về quyền riêng tư này. Sau khi đóng, quyền sử dụng Dịch vụ của bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Hạn chế

Bất chấp mọi thiệt hại mà bạn có thể mắc phải, toàn bộ rủi ro của Công ty và bất kỳ nhà cung cấp nào của Công ty theo bất kỳ sự sắp xếp nào của Điều khoản này và giải pháp chọn lọc của Bạn cho toàn bộ phần trước sẽ bị giới hạn ở số tiền mà Bạn đã thanh toán thông qua Dịch vụ trong trường hợp Bạn chưa mua bất cứ thứ gì thông qua Dịch vụ. Ở mức độ lớn nhất được pháp luật hợp lệ cho phép, trong mọi trường hợp, Công ty hoặc các nhà cung cấp của Công ty sẽ không phải chịu bất kỳ tổn hại bất thường, ngẫu nhiên hoặc đáng kể nào (Tuy nhiên, không giới hạn đối với, tổn hại do mất lợi ích, mất thông tin hoặc dữ liệu khác, đối với can thiệp kinh doanh, đối với thương tích cá nhân, mất khả năng bảo vệ phát sinh từ hoặc trong bất kỳ khả năng nào được xác định bằng việc sử dụng hoặc không sử dụng Dịch vụ, lập trình bên ngoài cũng như thiết bị bên ngoài được sử dụng với Dịch vụ hoặc trong bất kỳ trường hợp nào liên quan đến bất kỳ thỏa thuận nào về Điều khoản này), bất kể Công ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào đã được hướng dẫn về khả năng xảy ra những tổn hại như vậy và bất kể liệu phương pháp chữa trị có phù hợp với lý do cơ bản của nó hay không. Một số tiểu bang không cho phép cấm các bảo đảm được đề xuất hoặc hạn chế rủi ro đối với các thiệt hại do tai nạn hoặc đáng kể, điều này có nghĩa là một phần của các ràng buộc trên có thể không có bất kỳ ảnh hưởng đáng kể nào. Ở những tiểu bang này, rủi ro của mỗi cuộc tụ tập sẽ bị hạn chế ở mức độ xa nhất mà luật pháp cho phép.
Luật hành chính

Luật pháp của Quốc gia, ngoại trừ các tranh chấp về quy tắc luật pháp, sẽ giải quyết Điều khoản này và việc sử dụng Dịch vụ của Bạn. Việc sử dụng Ứng dụng của bạn cũng có thể phụ thuộc vào các luật khác ở địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc toàn cầu

Giải quyết xung đột

Trong trường hợp bạn có bất kỳ lo lắng hoặc tranh luận nào về Dịch vụ, ban đầu Bạn đồng ý cố gắng giải quyết vấn đề một cách ngẫu nhiên bằng cách liên hệ với Công ty. Giải thích ngôn ngữ

Các Điều khoản sử dụng này có thể đã được giải thích trong trường hợp chúng tôi cho phép Bạn truy cập chúng trên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn chấp thuận rằng nội dung tiếng Anh đầu tiên sẽ hiển thị trong trường hợp có xung đột.

sửa đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định duy nhất của chúng tôi, để thay đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất cứ khi nào cần thiết. Trong trường hợp sửa đổi là một tài liệu, chúng tôi sẽ đưa ra những nỗ lực hợp lý để đưa ra thông báo ít nhất 30 ngày trước bất kỳ điều khoản mới nào tạo ra kết quả. Những gì thiết lập một thay đổi quan trọng sẽ được giải quyết theo quyết định duy nhất của chúng tôi. Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi những cập nhật đó được áp dụng, bạn đồng ý bị giới hạn bởi các điều khoản đã sửa đổi. Trong trường hợp bạn không đồng ý với các điều khoản mới, toàn bộ hoặc ở một mức độ hạn chế, vui lòng ngừng sử dụng trang web và Dịch vụ.
Scroll to Top